Policy GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress samt personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha en fortsatt kommunikation med er som kund.


Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke ”Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ledande personer på företaget. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Mikael Ahlström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 016-167570. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktformulär

Copyright © Tommy's Lagerproffs AB 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB